ALV: nu op 18 december 2017

De afgelaste Algemene ledenvergadering wordt nu gehouden op maandag 18 december 2017. Tijd en locatie als in de uitnodiging voor de vergadering van 11 december. Deze uitnodiging en de stukken daarvoor zijn u eerder door uw afdeling toegezonden.
Zoals eerder gemeld: op deze vergadering wordt geen discussie meer gevoerd (deze heeft plaatsgevonden in de vergadering van 25 oktober j.l., maar waar onvoldoende quorum aanwezig was om besluiten te kunnen nemen).
Zoals ook gepland op 11 december zal aansluitend de de eveneens afgelaste Hoofdbestuursvergadering plaatsvinden.

ALV vanavond 11 dec. gaat NIET door!

Gezien de weersomstandigheden van vandaag, 11 december 2017, wordt deze ALV verplaatst naar een andere datum.
Hierover wordt zo spoedig mogelijk op deze site bericht.
Ook de aansluitend geplande HB vergadering wordt verschoven!

ALV 2017: maandag 11 december 2017

Aangezien op de Algemene Ledenvergadering van 25 oktober j.l. onvoldoende leden aanwezig waren om het quorum voor geldigheid van beslissingen te behalen is een de daardoor benodigde nieuwe ALV vastgesteld op maandag 11 december 2017, 20 uur, in het clubhuis. De ter zake doende stukken zullen binnenkort worden verstuurd.
Met de aanwezige leden op de ALV van 25 oktober j.l. is over de diverse agendapunten wel discussie gevoerd; hieruit zijn in grote lijnen geen punten naar voren gekomen welke mogelijk een andere aanpak vereisen en reden geven de voorstellen van het bestuur aan te passen.
In de vergadering van 11 december zullen in principe alleen die onderdelen op de agenda staan waarover gestemd moet worden. Hiervoor is geen quorum vereist.

ALV 2017 woensdag 25 oktober 2017

Op woensdag 25 oktober 2017 zal weer onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering worden gehouden.
Deze week ontvangt u via uw afdeling (of heeft u inmiddels ontvangen) de uitnodiging, agenda en relevante stukken voor deze vergadering.
Alle ereleden, leden, bijzondere leden, jeugdleden en ouders van jeugdleden worden uitgenodigd om op deze vergadering te komen. Hoewel niet iedereen gerechtigd is om te stemmen tijdens deze vergadering kunnen de discussies die gevoerd worden en zienswijzen en invalshoeken die anderen dan de bestuursleden van de afdelingen en OMNI inbrengen aanleiding zijn om zaken met nieuwe ogen te bezien!
Graag verwelkomt het bestuur u op deze vergadering!
Ineke Stienstra. secretaris

Reacties zijn gesloten.